Convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva

La Junta del Casino Olotí acaba el seu mandat de 4 anys el proper 26 de novembre de 2020, per aquest motiu es convoquen eleccions per renovar-la, d’acord amb els terminis marcats pels estatuts:

  • a) Convocatòria d’eleccions: 18 d’octubre.
  • b) Presentació de candidatures: fins al 7 de novembre a les 20 hores. Cal adreçar-les a la Mesa electoral, integrada pels socis Srs. Jaume Roca i Lluís Puigvert. Les candidatures han d’anar tancades (amb un mínim de 7 i un màxim de 15 socis), s’han de presentar per escrit i inclouran els noms dels socis candidats, amb la designació del càrrec a què es presenti cadascú (President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i, la resta, vocals). El 10 de novembre la Mesa electoral validarà les que reuneixin els requisits necessaris.
  • c) Eleccions: Si hi ha més d’una candidatura, s’informarà mitjançant una circular als socis i la data de les eleccions seria el dimecres 25 de novembre de 18 a 21 hores al Casino. Si només es presentés una única candidatura, no hi haurà eleccions i es procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per constituir la nova Junta Directiva. En cas que no se’n presenti cap, es constituirà una Comissió Gestora.